Kostenbesparing op zittend personeel

Succesvolle dienstverlening Gratiae Entrepreneurs

De recessie zorgt bij veel bouw- en infrabedrijven voor een afname van opdrachten en een overcapaciteit van personeel. De combinatie van een vastgelopen woningmarkt, een afname van investeringen in bedrijfsgebouwen en overheidsbezuiningingen hebben hun weerslag op de sector. Door de vraaguitval liggen op veel projecten de werkzaamheden stil terwijl de lonen wel moeten worden doorbetaald. De sector is op zoek naar kostenbesparende, effectieve en efficiënte alternatieven in de vorm van vervangende werkzaamheden voor haar medewerkers, die tevens leiden tot nieuwe opdrachten en omzetmogelijkheden.

Gratiae is zeer succesvol met haar duurzame dienstverlening om dit bedrijfsrisico af te dekken: Gratiae Continuewerk: Tijdelijke outplacement bij overcapaciteit van personeel. De oplossing om kosten te besparen op personeel dat om diverse redenen (uitgestelde opdrachten, gemiste aanbestedingen, vorstverlet) niet ingezet kan worden.

Om tot uitplaatsing te komen benadert Gratiae Continuewerk op innovatieve wijze een nieuwe groeimarkt welke anticyclische bedrijfsactiviteiten heeft en een groeiende behoefte kent aan inzet:

  • Lokale, regionale of landelijke oplossing die snel en flexibel ingezet kan worden.
  • Bouw gerelateerd en sluit goed aan bij de werkervaring en competenties van de medewerkers.
  • Uit te voeren binnen de in de Bouw en Infra gehanteerde werktijden en arbeidsvoorwaarden.
  • Kostenbesparing op zittend personeel bij (tijdelijke) overcapaciteit.
  • Potentieel nieuw verdienmodel.
  • Kan ingezet worden als oplossing voor tijdelijke overcapaciteit voor alle werkmaatschappijen en is na implementatie een duurzame en definitieve oplossing voor de toekomst.

 

Gratiae Continuewerk: successchakel

 De belangrijkste factor in het vraagstuk tot uitplaatsing is natuurlijk de mens. Hij is degene die gemotiveerd en geënthousiasmeerd moet zijn om uitgeplaatst te worden. Hij staat dan ook centraal in onze oplossing. 

Gratiae beschikt over unieke ervaring in het uitplaatsen van medewerkers en is in staat medewerkers door de juiste begeleiding, training en matching succesvol uit te plaatsen.  Factoren die een mogelijke belemmering kunnen vormen voor gemotiveerdheid tot (vrijwillige) uitplaatsing worden hiermee weggenomen. Bezwaren, overtuigingen en belemmeringen worden in een vroeg stadium onderkend, besproken en opgelost.